Ühinguga liitumine

Ühinguga liitumiseks on sul vaja ühte soovitajat ESAÜ liikmete hulgast, liitumisavaldust ja CV-d.

Täida palun liitumise ankeet-avaldus , lisa juurde oma CV. Allkirjasta need, võta ka soovitaja allkiri ning saada aadressile info@siseaudit.ee.

Ühingu liikmeteks vőivad olla kőik isikud, kes:

 • orienteeruvad siseauditi alastes küsimustes
 • tunnustavad IIA Eetikakoodeksit ja IIA Siseauditi Standardeid
 • tunnistavad ja täidavad ühingu pőhikirja
 • osalevad ühingu tegevuses
 • tasuvad liikmemaksu

Liikmeks vastuvõtmine

1. Liikmeks saamiseks tuleb esitada ühingu juhatusele liitumise ankeet-avaldus ja CV. Avalduses kinnitab liikmeks soovija, et ta on tutvunud ühingu põhikirja ja privaatsuspoliitikaga ning kohustub neid täitma.
2. Ühingusse vastuvõtmise või mittevastuvõtmise otsustab ühingu juhatus protokollilise otsusega.
3. Liikme õigused ja kohustused omandab avalduse esitaja peale ühingu juhatuse otsust ja liikmemaksu tasumist.

Liikme õigused

Liikmel on õigus võtta osa ühingu juhtimisest, sealhulgas:

 • osaleda liikmete üldkoosolekutel
 • esitada kandidaate juhatusse
 • olla valitud ühingu juhatusse ja organitesse:
        - revisjonikomisjon
        - eetikakomisjon
        - koolitus- ja arenduskomisjon
         - koostöö- ja partnerlussuhete komisjon
 • esitada ettepanekuid ja arupärimisi ühingu juhatusele ja komisjonidele
 • osaleda ühingu üritustel
 • osaleda ühingu tegevuses
 • kasutada ESAÜ ja IIA liikmete soodustusi

Ühingu liige võib igal ajal oma liikmelisuse peatada kuni üheks aastaks.

Liikme kohustused

 • järgida ühingu põhikirja ja tegutseda vastavuses ühingu eesmärkidega
 • järgida IIA Eetikakoodeksit (Code of Ethics) ning Siseauditi Standardeid (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)
 • järgida IIA direktorite nõukogu ja juhatuse ning ühingu juhatuse ja muude organite korraldusi ja otsuseid seoses ühingu tegevusega
 • hoiduda ühingut kahjustavast tegevusest
 • tasuda liikmemakse (IIA-le ja ühingule) vähemalt üks kuu enne majandusaasta lõppu

Liikmemaks

2021. aastal on liikmemaks 70 EUR.
Liikmemaks koosneb ESAÜ ja IIA liikmetasust. 2021. aastal on IIA liikmetasu 18 USD.
Ühingu auliikmed ja üliõpilasliikmed on vabastatud ühingu liikmemaksust, kuid nad tasuvad võrdselt teiste ühingu liikmetega IIA liikmemaksu, mille täpne suurus eurodes sõltub dollari kursist. 

Ühingust väljaastumine

1. Ühingust väljaastumiseks esitab liige ühingu juhatusele kirjaliku avalduse.
2. Ühingu juhatus võib liikme välja arvata ka juhul, kui:

 • liige ei ole õigeaegselt tasunud IIA-le ja/või ühingule liikmemaksu
 • liige on eksinud ühiskonnas üldtunnustatud normide vastu
 • liige ei täida ühingu põhikirjas liikmele ettenähtud kohustusi

3. Ühingust välja arvatud liikmele teatatakse viivitamatult e-kirja teel otsuse tegemisest ja selle põhjus(t)est.
4. Ühingust väljaastumisel või väljaarvamise korral ei ole liikmel õigusi ühingu varale.