Juhtimispõhimõtted

Märksõnad: juhtimine

Eesti Siseaudiitorite Ühingu - ESAÜ - kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek vastavalt ühingu põhikirjale.

Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kord aastas, hiljemalt kuus kuud peale majandusaasta lõppu. Üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra annab ühingu juhatus liikmetele e-kirja teel teada vähemalt 20 kalendripäeva ette.

Põhikiri

ESAÜ tegutseb põhikirja alusel ning lähtub oma igapäevases tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. ESAÜ põhikiri läbis uuenduskuuri ja üldkoosolek kinnitas selle 14.05.2015.

Juhatus

Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ühingu tegevust ja esindab ühingut juhatus, mille liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Juhatus lähtub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest, ühingu põhikirjast, IIA direktorite nõukogu ja juhatuse, ECIIA juhatuse ning üldkoosoleku otsustest.

ESAÜ juhatuses on viis kuni seitse liiget. Juhatuse liige peab olema ühingu liige, teovõimeline füüsiline isik, kellel on laitmatu reputatsioon ning kes valdab suhtlustasandil inglise keelt. Juhatus saab volitused liikmete üldkoosolekult kaheks aastaks. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral ühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Juhatuse esimehe, aseesimehe ja finantsjuhi valivad juhatuse liikmed endi hulgast.

Tegevjuht

Ühingu tegevjuht on Hedy Hoomatalu, kontakt info@siseaudit.ee

Hedy korraldab ühingu igapäevast tegevust. Tegevjuhi ülesanded on kokku lepitud temaga sõlmitud lepingus. Tegevjuht valmistab koos juhatusega ette ja kutsub liikmeskonna üldkoosolekule. Tegevjuht teavitab liikmeskonda juhatuse otsustest ja ühingu ettevõtmistest ning teostab muid toiminguid. Tegevjuht koostab aruandeid lähtuvalt ühingu juhatuse ja IIA vajadustest. Tegevjuht tagab, et kõik ühingu huvipooled - ühingu liikmed, ühingu juhatus ja komisjonid, ühingu koostööpartnerid, IIA direktorite nõukogu jt - oleksid ühingu tegevustest teadlikud.

Koolituskoordinaator

Ühingu koolituskoordinaator on Deivi Kiviste, kontakt koolitus@siseaudit.ee

Deivi koordineerib ühingu koolitus- ja arenduskomisjoni tööd, valmistab ette ja protokollib koosolekud; korraldab koolitusteemalist infovahetust liikmetega; koordineerib ühingu koolituskava koostamist koolituskomisjoniga, koolituste ettevalmistamist koostöös lektoritega ning koolituste arvete korraldust koostöös raamatupidajaga; hoiab koolitusinfo ühingu kodulehel ajakohasena.

Kommunikatsioonijuht

Ühingu kommunikatsioonijuht on Mare Timian, kontakt mare.timian@siseaudit.ee

Mare vastutusvaldkonnaks on ühingu kommunikatsioonijuhtimine arvestades ühingu eesmärke, tegevuskava ja sihtrühmi. Mare ülesandeks on kommunikatsioonistrateegia, -eesmärkide ja -tegevuste kavandamine ning elluviimine koostöös juhatuse, komisjonide, tegevjuhi ja koolituskoordinaatoriga. Kodulehe peatoimetajana on tema ülesandeks ühingu tegevust kajastavate uudiste ja artiklite kirjutamine, tõlkeartiklite valimine ja tõlkimise korraldamine; IIA kajastuste, uudiste ja artiklite vahendamine. Ühingu uudiskirja koostamine ja väljasaatmine, kodulehe liikluse monitoorimine, ülevaadete koostamine, veebiarenduse koordineerimine.

Jaga sotsiaalmeedias