Ühinguga liitumine

Märksõnad: liikmed, koostöö

Ühinguga liitumiseks on sul vaja soovitajat ESAÜ liikmete hulgast ning liitumisavaldust. Kui sul soovitajat ei ole, tuleb koos liitumisavaldusega esitada ka CV.

Täida palun liitumisavaldus (vormi leiad jaotusest LISAD), allkirjasta see koos oma soovitajaga ning saada avaldus ESAÜ tegevjuhile e-posti aadressil info@siseaudit.ee.

Ühingu liikmeteks vőivad olla kőik isikud, kes:

 • orienteeruvad siseauditi alastes küsimustes;
 • tunnustavad IIA Eetikakoodeksit ja IIA Siseauditi Standardeid;
 • tunnistavad ja täidavad ühingu pőhikirja;
 • osalevad ühingu tegevuses;
 • tasuvad liikmemaksu.

Liikmeks vastuvõtmine

1. Liikmeks saamiseks tuleb esitada ühingu juhatusele liitumisavaldus. Avalduses kinnitab liikmeks soovija, et ta on tutvunud ühingu põhikirja ja privaatsuspoliitikaga ning kohustub neid täitma.
2. Ühingusse vastuvõtmise või mittevastuvõtmise otsustab ühingu juhatus protokollilise otsusega.
3. Liikme õigused ja kohustused omandab avalduse esitaja peale ühingu juhatuse otsust ja liikmemaksu tasumist.

Liikme õigused

 • osaleda liikmete üldkoosolekul
 • esitada kandidaate juhatusse
 • olla valitud ühingu juhatusse ja organitesse:
        - revisjonikomisjon
        - eetikakomisjon
        - koolitus- ja arenduskomisjon
        - partnerlus- ja lobitöö komisjon
 • esitada ettepanekuid ja arupärimisi ühingu juhatusele ja komisjonidele
 • osaleda ühingu üritustel
 • osaleda ühingu tegevuses
 • kasutada ESAÜ ja IIA liikmete soodustusi

Ühingu liige võib igal ajal oma liikmelisuse peatada kuni üheks aastaks.

Liikme kohustused

 • järgida ühingu põhikirja ja tegutseda vastavuses ühingu eesmärkidega
 • järgida IIA Eetikakoodeksit (Code of Ethics) ning Siseauditi Standardeid (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)
 • järgida IIA direktorite nõukogu ja juhatuse ning ühingu juhatuse ja muude organite korraldusi ja otsuseid seoses ühingu tegevusega
 • hoiduda ühingut kahjustavast tegevusest
 • tasuda liikmemaks (IIA-le ja ühingule) vähemalt üks kuu enne majandusaasta lõppu

Liikmemaks

2024. aastal on liikmemaks 80 EUR.

Liikmemaks koosneb ESAÜ ja IIA liikmetasust. 2024. aastal on IIA liikmetasu 19 eurot.

Ühingu auliikmed ja üliõpilasliikmed ei pea tasuma ühingu liikmemaksu, kuid nad tasuvad võrdselt teiste ühingu liikmetega IIA liikmemaksu. 

 

Ühingust väljaastumine

1. Ühingust väljaastumiseks esitab liige ühingu juhatusele kirjaliku avalduse.
2. Ühingu juhatus võib liikme välja arvata juhul, kui:

 • liige ei ole õigeaegselt tasunud IIA ja/või ühingu liikmemaksu
 • liige on eksinud ühiskonnas üldtunnustatud normide vastu
 • liige ei täida ühingu põhikirjas liikmele ettenähtud kohustusi

3. Ühingust välja arvatud liikmele teatatakse viivitamatult e-kirja teel otsuse tegemisest ja selle põhjus(t)est.
4. Ühingust väljaastumisel või väljaarvamise korral ei ole liikmel õigusi ühingu varale.

Jaga sotsiaalmeedias