Ühingust

Eesti Siseaudiitorite Ühing - ESAÜ - on kasvav ja elujõuline ning majanduslikult hästi toimiv MTÜ. Ühingusse kuulub üle 240 professionaalse siseaudiitori ja siseauditeerimise kutsealast huvitatud spetsialisti.

ESAÜ on vabatahtliku liikmelisuse alusel siseauditeerimisest huvitatud isikuid ühendav kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik. ESAÜ loodi 2000. aasta 2. mail. 2015. aastal tähistasime oma liikmeskonnaga ühingu 15. juubelit.

liikmed_yldkoosolek_14.05_46.jpg

Pilt: ESAÜ liikmed, üldkoosolek 2015

Vabaühendusena järgib ESAÜ kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid vastavalt vabaühenduste eetikakoodeksile

ESAÜ väärtused

Vabaühendusena väärtustab ESAÜ ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. ESAÜ koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Ühing annab oma tegevusega panuse turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

ESAÜ missioon

Siseaudiitorite ja siseaudiitori kutsest huvitatud isikute ühendamine, liikmete erialase arengu toetamine ning teiste huvirühmade kaasamine koostöösse.

ESAÜ visioon

Siseaudiitor on igas olulises organisatsioonis olemas.

ESAÜ strateegilised eesmärgid

1. Ühendada ja esindada siseaudiitoreid ja siseaudiitori kutsest huvitatud isikuid.
2. Tõsta siseaudiitorite kutseoskuseid ja arendada kutsetegevusi.
3. Teadvustada siseauditeerimist kui tõhusa juhtimise vahendit.
4. Väärtustada ja kaitsta siseaudiitori elukutse staatust ja mainet ühiskonnas.
5. Tagada ESAÜ jätkusuutlikkus.

Rahvusvaheline koostöö

ESAÜ on Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi  (IIA, The Institute of Internal Auditors) liige alates 17.06.2000. IIA tähistas 2016. aastal oma 75. juubelit. IIA-l on üle 185 000 liikme enam kui 170 riigis.
ESAÜ on Euroopa Siseaudiitorite Ühingute Liidu (ECIIA, The European Confederation of Institutes of Internal Auditing) liikmesorganisatsioon alates 06.07.2007.

Koostööpartnerid Eestis

Oleme alustanud koostööd Andmekaitse Inspektsiooniga.