komisjonid

Konkurss revisjonikomisjoni liikmete leidmiseks

Head ühingu liikmed! Ühingu juhatus kuulutab välja konkursi revisjonikomisjoni liikmete leidmiseks! Maikuus lõpevad ESAÜ praeguse revisjonikomisjoni volitused. Vastavalt ESAÜ põhikirjale ...
Märksõnad: koostöö, komisjonid, siseaudit

Partnerluse ja lobitöö (advocacy) komisjon tegutses varem töörühmana, kuid ESAÜ eesmärkide 2017-2022 valguses vajavad ühingu partnerluse ja koostöö teemad alaliselt tegutsevat komisjoni. Komisjon loodi 9.05.2017.

Partnerluse ja lobitöö komisjoni pädevuses on:

1) välja töötada ühingu iga-aastane partnerluse ja lobitöö (advocacy) valdkonna tegevuskava ning korraldada selle täitmine;

Märksõnad: komisjonid, juhtimine, kontroll

Revisjonikomisjon auditeerib ESAÜ finants- ja majandustegevust ning annab üldkoosolekule arvamuse ühingu majandusaasta aruande kohta. Üldkoosoleku vahelisel ajal esitab komisjon oma seisukohad juhatusele.

Revisjonikomisjoni liikmed nimetab ühingu üldkoosolek. Revisjonikomisjoni ülesanded ja vastutuse sätestab mittetulundusühingute seadus.

Revisjonikomisjonis on 3 liiget: Maria Ottesson, Kärt Vahtra ja Kairi Leemets.

Komisjoni volitused kehtivad kolm aastat. Revisjonikomisjon tegutseb pro bono põhimõttel, kuid töö eest saab teenida CPE punkte.

Märksõnad: komisjonid, juhtimine

Eetikakomisjoni eesmärk on ESAÜ liikmete või IIA väljaantavate kutsetunnistuste omanikega seotud eetikaalaste kaebuste menetlemine ning vajadusel sanktsioonide rakendamine. Komisjon võib vajadusel edastada infot IIA Eetikakomiteele.

Eetikakomisjonis on 3 liiget: komisjoni esimees Juhan Kull, liikmed Karin Rätsep ja Kristi Vinkel. Komisjoni e-posti aadress eetika@siseaudit.ee

Märksõnad: komisjonid, juhtimine, koostöö

Siseaudiitorite kutsekomisjon (SAKK) kutsuti esimest korda kokku 2010. aastal audiitortegevuse seaduse alusel. Komisjon tegutseb Rahandusministeeriumi juures, seda teenindab ministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond. Osakonna ülesanne on siseaudiitori kutsetegevuse valdkonna poliitika kujundamine ja õigusloome ning sealhulgas siseaudiitorite kutsetegevuse korraldamise koordineerimine. Kontakt Ellen Kass, küsimused saab saata aadressil ellen.kass@fin.ee.

Märksõnad: komisjonid, juhtimine, koostöö

Ühingu juhatuse tegevust ja ühingu eesmärkide saavutamist toetavad komisjonid ja töörühmad.

Ühingu alalised komisjonid:

  1. Koolitus- ja arenduskomisjon
  2. Partnerluse ja lobitöö (advocacy) komisjon
  3. Eetikakomisjon
  4. Revisjonikomisjon

Ühingu töörühmad:

Asu komisjonid jälgima