Siseauditi teenuse pakkujad

Siseauditi teenust pakkuvate audiitorbüroode kontaktid ja teenuste lühiinfo.

BDO Eesti AS

Koduleht: www.bdo.ee
Kontakt: adm (at) bdo.ee, tel 627 5500

Teenused: siseaudit (sh. vastavusaudit, tulemusaudit, järelaudit); riskide hindamine ja juhtimine; sisekontrollisüsteemide hindamine ja täiustamine (protsessid, protseduurid, kontrollimeetmed, infovahetus, aruandlus, tegevuste vastavus jms); forensic teenused sh pettuse riskide tuvastamine, huvide konflikti ennetamise nõustamine jms; EL projektiauditid; EL vahendeid rakendavate asutuste juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit; koolituste läbiviimine.

*************************************************************************************************************************

AS Deloitte Audit Eesti

Koduleht: http://www2.deloitte.com/ee/
Kontaktisik: Britt-Marie Kutser bkutser (at) deloittece.com, telefon: +372 6 406 500

Teenused: Meie teenuse eesmärgiks on pakkuda lisaväärtust loovat, kaasaegset siseauditit terviklikult või osaliselt sisseostetud teenusena ja muid sellealasel oskusteabel põhinevaid teenuseid.

*************************************************************************************************************************

Ernst&Young Baltic AS

Koduleht: http://www.ey.com/ee

Teenuse täpsem kirjeldus: oma kliendile ütleme alati „Sa ei pea kõike oskama. Pead teadma, kelle käest küsida“.

Meie oskame muuhulgas järgmist:

 • Sisekontrolli tegevused
 • Siseauditi alased tegevused
 • Siseauditi funktsiooni hindamine
 • Riskijuhtimise alane nõustamine, riskijuhtimissüsteemi juurutamine
 • IT-audit ja infoturve
 • EL projektiauditid
 • Pettusejuhtumite tuvastamine
 • Erikontrollide läbiviimine
 • Eksperdi roll (finantsanalüüs, raamatupidamine, juhatuse liikme kohustused jm)
 • Pettuseriskide hindamine
 • Pettuseid, korruptsiooni ennetavate meetmete rakendamine
 • Finantssektoriga seotud riskide hindamine: vastavuskontrollid, rahapesutõkestamise meetmed
 • Forensic technology
 • Koolitused, individuaalne juhendamine

*************************************************************************************************************************

Grant Thornton Baltic OÜ

Koduleht: http://www.grantthornton.ee/

Kontaktisik: Kai Paalberg (kai.paalberg (at) ee.gt.com),  tel: +372 626 4500

Ettevõtte omanikud ja juhtkond on huvitatud sellest, et ettevõte oleks edukas, tegevused ja tulemused kontrollitud ning süsteemid toimiksid häireteta. Nende eesmärkide täitmist toetab siseaudit. Täidame kas täielikult või osaliselt siseauditi funktsiooni: hindame riske, koostame siseauditi strateegia- ja aastaplaani, viime läbi vastavus-, tulemus- ja süsteemiauditeid, koostame aruande, kus toome välja tähelepanekud, riskid ja soovitused ning esitleme neid organisatsiooni juhtkonnale.

Avaliku sektori asutustes anname hinnangu majandusaasta aruandele ja tehingute seaduslikkusele.

Peamised teenused:

 • siseaudiitori funktsioonide täitmine avaliku sektori asutustes ja äriühingutes
 • äriprotsesside kaardistamine ja riskide hindamine
 • sisekontrollisüsteemi efektiivsuse hindamine
 • sisekontrolli protseduurireeglite välja töötamise konsulteerimine

*************************************************************************************************************************

KPMG Baltics OÜ

Koduleht: https://home.kpmg.com/ee/et/home.html 
Kontaktisik: Viljar Alnek valnek (at) kpmg.com, telefon: 5293101

Organisatsiooni nõustamisel siseauditi, riskijuhtimise ning õigusnormide järgimise küsimustes vaatleme siseauditit, õigusnormidele vastavust ja ettevõtte riskijuhtimist kui ühtset tervikut. Et aidata juhtkonnal mõista strateegiast tulenevaid ohtusid ning leida võimalusi kulude vähendamiseks ja kasumi suurendamiseks, kasutame organisatsiooni äristrateegiate ning vastavate äriprotsesside analüüsimisel KPMGs väljatöötatud siseauditi metoodikat. 

Teenused: 

 • siseauditi funktsiooni hindamine
 • siseauditi funktsiooni loomine või selle tegevuse täiustamine ning „continuous monitoring/continuous auditing“ protsesside juurutamine
 • siseauditi täielik või osaline sisseostmine
 • ettevõtte valitsemiskultuuri hindamine
 • ettevõtte riskijuhtimine
 • IT riskide hindamine, IT-audit ja infoturve
 • pettuste uurimine

Teenuse täpsem kirjeldus: http://www.kpmg.com/EE/et/Lehed/default.aspx

***************************************************************************

AS PricewaterhouseCoopers 

Koduleht: http://www.pwc.com/ee/et
Kontaktisikud: Tarmo Meresmaa, +372 614 1800, tarmo.meresmaa (at) ee.pwc.com 
Erki Mägi, +372 614 1800, erki.magi (at) ee.pwc.com

Teenused:

 • Siseauditi alane nõustamine, kus aitame välja töötada nii riskide juhtimise kui ka siseauditi metoodikaid, pakkudes sealjuures ka sellekohaseid koolitusi;
 • Siseauditi teenuse pakkumine selle täieliku või osalise sisseostmisena, arvestades nii majasiseste oskuste kui ka geograafilise asukohaga. Lisaks sooritame ühekordseid eriprojekte vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele;
 • Siseauditi teenuse kvaliteedi hindamine vastavuses Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi poolt välja antud siseauditi standarditega ning teenuse võrdlev analüüs PwC poolt kogutud parima praktika suhtes;
 • Siseauditi tööks vajaliku tarkvara analüüs ja valik;
 • Riskide juhtimisega seotud nõustamised.