Kutsetegevuse raampõhimõtted

Siseaudiitorid juhinduvad oma tegevuses Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi (IIA) rahvusvahelistest kutsetegevuse raampõhimõtetest  - IPPF (International Professional Practices Framework).

Need koosnevad siseauditi missioonist, aluspõhimõtetest, eetikakoodeksist, definitsioonist, standarditest ning rakendussuunistest (implementation guidance) ja täiendavatest juhistest (supplemental guidance).

IIA, olles globaalne ja usaldusväärne standardiseadja, nõustab kogu maailma siseaudiitoreid, andes IPPFi raames välja kohustuslikke ja tungivalt soovituslikke juhendmaterjale. IIA valdkondlikud seisukohad kuuluvad tungivalt soovituslike juhendmaterjalide hulka, s.t. nende järgimine ei ole kohustuslik, vaid tungivalt soovituslik. IIA kinnitab seda ametliku ülevaatus- ja heakskiitmisprotsessi kaudu.

Raampõhimõtete kohustuslikud juhised hõlmavad järgmist:

Raampõhimõtete soovituslikud juhised hõlmavad järgmist:

  • rakendussuunised (implementation guidance), mis asendavad tegevusjuhised (practice advisories);
  • täiendavad juhised (supplemental guidance), mis asendavad tegevusjuhendid (practice guides).

Soovituslikud juhised on abiks siseaudiitori kutsetegevuse aluspõhimõtete, siseauditeerimise definitsiooni, eetikakoodeksi ja standardite rakendamisel.

Rakendussuunised on detailsemad kui senised tegevusjuhised, aidates siseaudiitoril jõuda IIA standarditega vastavusse.

Täiendavad juhised annavad detailseid juhtnööre siseauditeerimise kutsetegevuse elluviimiseks.

Uute raampõhimõtete jõustumisest 2015. a juulist kuuluvad raamistiku soovituslike juhiste alla kõik tegevusjuhendid (practice guides), globaalsed tehnoloogia auditeerimise juhised (Global Technology Audit Guides - GTAG) ning IT riskide hindamise juhised (Guides to the Assessment of IT Risks - GAIT).

Jaga sotsiaalmeedias