Eetikakoodeks

Eetikakoodeks edendab siseauditi kutseala eetilist kultuuri. Eetikakoodeks on siseauditi kutseala jaoks vajalik ja sobiv, sest kutseala rajaneb usaldusel, mis tugineb objektiivsel ja kindlustandval tööl valitsemise, riskide juhtimise ja kontrolliprotsesside vallas. Eetikakoodeks on siseauditeerimise definitsioonist laiem, sisaldades kahte olulist komponenti:

 • põhimõtteid, mis on olulised siseaudiiti kutseala ja praktika jaoks;
 • käitumisreegleid, mis kirjeldavad siseaudiitorite käitumisnorme. Reeglid on abiks põhimõtete tõlgendamisel praktikas ning on mõeldud siseaudiitoritele eetilise käitumise juhendmaterjaliks.

Eetikakoodeks kohaldub nii üksikisikutele kui ka siseauditi töid tegevatele üksustele. Asjaolu, et mõni kindel tegu käitumisreeglites ei sisaldu, ei välista teo mitteaktsepteeritavust või häbiväärsust ning seetõttu võib siseaudiitor olla vastutav mitteaktsepteeritava teo eest.

PÕHIMÕTTED
Siseaudiitoritelt oodatakse järgmiste põhimõtete järgimist ja toetamist:

 •  Kõlbelisus
  Siseaudiitorite kõlbelisus loob usalduse ja seega aluse nende hinnangute usaldusväärsusele.
 • Objektiivsus
  Siseaudiitorid näitavad uuritava tegevuse või protsessi kohta informatsiooni kogumisel, hindamisel ja raporteerimisel üles kõrgeimat kutsealast objektiivsust. Siseaudiitorid annavad tasakaalustatud hinnangu kõigi tähtsust omavate asjaolude kohta ega ole oma otsuste kujundamisel liigselt mõjutatud enda või teiste huvidest.
 • Konfidentsiaalsus
  Siseaudiitorid austavad saadud informatsiooni väärtust ja omandiõigust ning ei avalda informatsiooni ilma vastava loata, välja arvatud juhul, kui neil on seadusejärgne või kutsealane kohustus seda teha.
 • Kompetentsus
  Siseaudiitorid rakendavad siseauditi kutsetegevuses selleks vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi.

KÄITUMISREEGLID

1. Kõlbelisus
Siseaudiitorid:

1.1. peavad oma tööd tegema ausalt, hoole ja vastutustundega;

1.2. peavad järgima seaduseid ja tegema õigusaktidest ning kutseala nõuetest tulenevaid avaldusi;

1.3. ei tohi teadlikult osaleda mistahes seadusevastases tegevuses või olla seotud tegevusega, mis on siseaudiitori kutseala või organisatsiooni diskrediteeriv;

1.4. peavad austama ja toetama organisatsiooni seaduslikke ja eetilisi eesmärke.

2. Objektiivsus
Siseaudiitorid:

2.1. ei tohi osaleda üheski tegevuses või suhtes, mis võib kahjustada või mille puhul võib näida, et see kahjustab nende sõltumatut hinnangut. Selline osalemine sisaldab tegevusi või suhteid, mis võivad olla vastuolus organisatsiooni huvidega;

2.2. ei tohi võtta vastu midagi, mis võib mõjutada või mille puhul võib näida, et see mõjutab nende kutsealast hinnangut;

2.3. peavad avaldama kõik neile teadaolevad olulised faktid, mille avaldamata jätmine võib moonutada auditiobjekti kohta antavat hinnangut.

3. Konfidentsiaalsus
Siseaudiitorid:

3.1. peavad olema hoolikad kohustuste täitmise käigus kogutud informatsiooni kasutamisel ja kaitsmisel;

3.2. ei tohi kasutada informatsiooni isikliku kasu saamiseks või mõnel muul viisil, mis ei ole vastavuses seadusega või mis on kahjulik organisatsiooni seaduslikke ja eetilisi eesmärke silmas pidades.

4. Kompetentsus
Siseaudiitorid:

4.1. peavad tegema ainult selliseid töid, mille jaoks neil on vajalikud teadmised, oskused ja kogemused;

4.2. peavad tegema töid vastavuses siseaudiitori kutsetegevuse standarditega;

4.3. peavad pidevalt täiendama oma kutsealast vilumust ning tööde mõjusust ja kvaliteeti.

*Tõlgitud ja avaldatud autoriõiguste hoidja The Institute of Internal Auditors (247 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 32701-420l, USA) loal. Tõlge vastab originaalile kõigis olulistes aspektides.

Jaga sotsiaalmeedias