Moodne koostöö: AI ja siseaudiitor käsikäes

Kuupäev
Sisu

Siseaudiitorid saavad Chat GPT-d oma töös kasutada päris mitut moodi, kuid väga oluline on sealhulgas olla teadlik privaatsusega seotud riskidest.

Artikli autor Alex Rusate (CIA, CRMA, CCSA) on New York Independent System Operator vanem siseaudiitor. Selles artiklis kirjutab ta tehisintellekti uudsetest võimalustest siseaudiitiori töös, aga ka olulistest andmetega seotud riskidest, millega tuleb meie töös arvestada.

Ai ja IATehisintellektil (AI) on potentsiaali muuta siseauditiitori tööd ja ametit. ChatGPT, OpenAI koolitatud ja GPT 3.5 arhitektuuril põhinev suur keelemudel on tehisintellekti tööriist, mis võib siseaudiitoreid aidata nende audititöö erinevates etappides.

See artikkel on hea näide sellisest meeskonnatööst: autor kirjutas selle koos ChatGPT-ga. Järgnevalt on toodud näited viisidest, kuidas siseaudit saab ChatGPT võimalusi ära kasutada, võttes arvesse privaatsusega seotud küsimusi.

Planeerimine

Planeerimise faas on auditiprotsessi kriitiline etapp, kus siseaudiitor määratleb auditi eesmärgid, ulatuse ja metoodika. ChatGPT-d saab selles faasis kasutada suurte andmemahtude analüüsimiseks ning mustrite ja suundumuste tuvastamiseks, mis ei pruugi siseaudiitoritel kohe silma hakata.

ChatGPT-d kasutades saavad siseaudiitorid säästa aega ja energiat võimalike riskide ja parenduste võimaluste tuvastamisel. ChatGPT võib siseaudiitoritel aidata välja töötada ka auditi plaane ja testimisprotseduure, mis põhinevad eelneval analüüsil ja selle tulemustel.

ChatGPT-d saab kasutada ka selleks, et siseaudiitor saaks paremini aimu auditeeritavast protsessist ja sellega seotud riskidest. Protsessiga seotud infot ja andmeid analüüsides saab ChatGPT anda üksikasjaliku ülevaate protsessist ja sellega seotud riskidest. See võib olla eriti kasulik siseaudiitoritele, kes ei tunne seda konkreetset äriprotsessi või nad on organisatsioonis alles uued töötajad.

Lisaks võib ChatGPT aidata siseaudiitoritel tuvastada võimalikke parendusvaldkondi auditiprotsessis endas. Kui siseaudiitorid annavad Chat GPT-le vajalikud andmed, saab nii vajalikke andmeid analüüsides soovitusi auditiprotsessi täiustamiseks.

Nii saab ChatGPT aidata siseaudiitoritel välja töötada toimivaid a tõhusamaid auditiplaane, testimisprotseduure ja aruandlusmetoodikaid.

Testimine

Testimisfaasis koguvad siseaudiitorid tõendeid oma auditi leidude toetamiseks. ChatGPT-d saab selles faasis kasutada andmete, sealhulgas finants- ja mitterahaliste andmete analüüsimiseks ja tõlgendamiseks.

ChatGPT võib aidata siseaudiitoritel tuvastada andmetest anomaaliaid, suundumusi ja mustreid, mis võivad vajada täiendavat uurimist. ChatGPT võib aidata ka siseaudiitoritel tuvastada ettevõtte valdkondi, kuhu testimine peaks keskenduma, ja isegi soovitada võimalikke auditiprotseduure analüüsitavate andmete põhjal

Aruandlus

Aruandluse faasis edastavad siseaudiitorid oma auditi järeldused asjaomastele huvipooltele, kes on seotud auditeeritavate protseduuride ja valdkondadega. ChatGPT-d saab selles etapis kasutada täpsete, kõikehõlmavate ja õigeaegsete automaatsete aruannete loomiseks.

ChatGPT võib aidata siseaudiitoritel tuvastada ka probleemide algpõhjuseid ja anda soovitusi nende muutmiseks või täiendamiseks. ChatGPT võib soovitada isegi tegevusi ja meetmeid, mida saab kasutada tuvastatud probleemide lahendamiseks.

Järelevalve

Järelevalvefaasis tuleb siseaudiitoritel tagada, et juhtkond on võtnud kasutusele asjakohaseid tegevusi ja meetmeid, et lahendada auditis tuvastatud vead, probleemid või mittevastavused. Selles etapis saab ChatGPT-d kasutada auditi soovituste elluviimise jälgimiseks ja edasiste parendusvaldkondade tuvastamiseks.

ChatGPT võib aidata siseaudiitoritel tuvastada ka uusi ilmnevaid riske ja asjaolusid, mis võivad vajada täiendavat tähelepanu.

Privaatsusküsimused

Üks olulisemaid probleeme ChatGPT kasutamisega siseauditi protsessis on privaatsus. Siseaudiitorid peavad olema teadlikud ChatGPT kasutamisega seotud privaatsuse riskidest ja kasutama asjakohaseid meetmeid nende riskide maandamiseks.

Oluline on tagada, et ChatGPT-sse sisestatud andmed oleksid anonüümsed ja et tundlikku teavet ei jagata ega salvestata ChatGPT-sse. Lisaks peavad siseaudiitorid tagama, et neil on andmete kasutamiseks ChatGPT-s olemas vajalikud nõusolekud ja volitused.

Kasuta ja käsitle seda tööriistana

ChatGPT on võimas tehisintellekti tööriist, mis aitab siseaudiitoreid nende audititöö erinevates etappides. Kasutades ChatGPT võimalusi, saavad siseaudiitorid säästa aega, suurendada oma töö tõhusust ja tulemuslikkust ning teha kvaliteetset audititööd.

Samas peavad siseaudiitorid olema siiski teadlikud ChatGPT kasutamisega seotud privaatsusprobleemidest ja kasutama asjakohaseid meetmeid nende riskide maandamiseks. Nii toimides saavad siseaudiitorid kasutada ChatGPT suurepäraseid võimalusi, kaitstes samal ajal tundlike andmete konfidentsiaalsust ja privaatsust.

Jaga sotsiaalmeedias