Ühingu 2015. aasta kokkuvõte

ESAÜ tegevjuht, Rahandusministeeriumi audiitor
25.01.2016 - 00:00

2015. aasta läheb ESAÜ ajalukku 15. juubeli suurejoonelise tähistamise aastana. 
15 tegevusaastat on vabatahtlikkuse alusel tegutseva organisatsiooni jaoks märkimisväärne vanus. Ühingu kasvamisse ja arengusse on oma osa andnud väga suur hulk missiooniga inimesi. Olulisemaid sündmusi ühingu kronoloogias meenutati juubeliaasta konverentsi õhtusel vastuvõtul ning sel aastal on valmimas ka ühingu viitteist tegevusaastat kajastav  raamat. Järgnevalt on kokku võetud 2015. aasta olulisemad sündmused, mida juhatus presenteeris juba traditsiooniks kujunenud ühingu jõulu-seminaridel Tallinnas ja Tartus.

ESAÜ juhtimine
Ühingu juhtimises oli möödunud aastal mitmeid olulisi muudatusi. Üldkoosolekul maikuus kinnitati  juhatuse uus koosseis: Elsa Leiten, Krista Nelson, Mare Timian, Roman Laidinen ja Ellen Kass. Oktoobris muutus juhatuse koosseis taas – Ellen Kass taandas ennast juhatuse tegevusest ning juhatusse valiti kaks uut liiget: Piret Lantin ja Terje Keerberg. 

Ühingu juhatusel ja tegevjuhil oli aktiivne ühingu eesmärkide täitmise aasta. Aasta jooksul toimus 11 juhatuse koosolekut, mh 4 otsust tehti e-koosoleku vormis. Jooksvaid küsimusi arutas juhatus aktiivselt ka e-posti teel. Osalesime  Rahandusministeeriumi juures tegutseva kutsekomisjoni töös ning hoidsime ja arendasime  koostöösuhteid ESAÜ partneritega. Arendasime  koostööd Balti- ja Põhjamaade IIA-dega ning osalesime  Euroopa IIA-de CEO-de töögrupi töös. Ühingu esimees osales Pekingis IIA Global Council’il (ülemaailmne IIA kohalikke liikmesorganisatsioonide üldkoosolek) ning tegevjuht osales Pariisis ECIIA General Assembly’l (ECIIA liikmesorganisatsioonide üldkoosolek). 

Ühingu põhikiri sai olulise uuenduskuuri, mille üldkoosolek kinnitas 14.05. Põhilised muudatused: mittetulundusühingute seaduse põhimõtete selgem kajastamine, IIA ja ECIIA viidete täpsustamine, üldkoosoleku ülesannete sõnastuse täpsustamine, liikmelisuse peatamise, liikmetasude määramise ja maksmise ning ühingust väljaastumise korra täpsustamine, auliikmete käsitluse täpsustamine ning mõistete korrigeerimine ja keeleline toimetamine.

Alates juulikuust on ühingul oma büroo Tallinnas, mida jagame Audiitorkogu ja Eesti Raamatupidajate Kojaga aadressil Tartu mnt 50. Büroos hoiame ühingu dokumente ja varasid ning seal asub nüüdsest ka ESAÜ raamatukogu. ESAÜ saab büroos kasutada  suurt koosolekuruumi nõupidamiste ja seminaride korraldamiseks.

Ühingu toimimise  ja juhtimise tõhustamiseks jätkasime ühingu töökorralduse ja kordade ajakohastamist. Ajakohastasime ühingu auliikme statuudi, kinnitasime liikmete haldamise korra ning uuendasime raamatupidamise sise-eeskirja. Koostasime koolituste korraldamise ja koolitustel osalemise põhimõtted.

Finantsjuhtimine
2015. aasta oli ühingule finantsiliselt stabiilne: 70% tuludest laekus koolituste ja ürituste korraldamisest ning 14% liikmetasudest. Muude tulude allikaks olid projektitegevused ning sponsorlus. Juubeliaasta ürituste tähistamiseks tegime tavapärasest suuremaid kulusid. Ühingu majandusaasta tulemused olid kokkuvõttes ootuspärased.

Liikmeskond
2015 aasta lõpus oli ühingus 222 aktiivset liiget, so 7 liiget enam kui eelmisel aastal. Aasta jooksul liitus ESAÜ-ga 24 uut liiget (7 neist liitumiskampaania raames) ja ühingust astus välja 18 liiget. Ühingu liikmetest on 39% avalikust sektorist, 19% töötavad finants- või kindlustusvaldkonnas ning 7% on audiitorbüroodest. Muud valdkonnad on esindatud vähemal määral. 

2015. aasta lõpus oli 82 ESAÜ liiget (38%) rahvusvaheliste sertifikaatide omanikud: 31 CIA, 50 CGAP, 6 CRMA, 4 CCSA, 2 ACCA, 2 CFE, 2 CISA, 1 CFSA ja 1 CPIA sertifikaati. Siseriiklikku kutsetunnistust - atesteeritud siseaudiitor või avaliku sektori siseaudiitor - omas ca 1/3 liikmeskonnast. 

Liikmetele läbiviidud küsitlusest saime  väärtuslikku tagasisidet  nende  rahulolu kohta ning teavet ootustest ja vajadustest. 

Aasta parimad
Jõuluseminaril tunnustasime liikmete ettepanekute alusel aasta silmapaistvamaid: 

  • „Aasta tegu“ – Karin Karpa: siseaudiitorite Aastakonverents 2015 projektijuht;
  • „Aasta siseaudiitor“ – Mariliis Männik-Sepp: Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna II auditi talituse juhataja.

ESAÜ põhitegevus
Ühingu põhitegevuseks oli juubelikonverentsi, koolituste ja muude liikmeid ühendavate ürituste korraldamine liikmete kutseoskuste tagamiseks ja tõstmiseks ning omavahelise suhtlemise soodustamiseks. Aasta jooksul korraldasime 13 erinevat  koolitust ja seminari, Baltiriikide siseaudiitoreid ühendava ümarlaua ning ESAÜ 15. juubelile pühendatud 2 päevase rahvusvahelise konverentsi. 
ESAÜ üldkoosolekul maikuus pakuti ühingu 15nda juubeli puhul liikmetele torti ning tehti ühispilt.

Juubelikonverentsil raames toimus pidulik vastuvõtt, kus peeti kõnesid, toimus viktoriin, meenutati  ühingu  ajalugu  ja erinevaid tegemisi, nautiti tantsuetendust ning söödi  juubelitorti. 
Juubeliaasta kulmineerus jõuluseminariga, kus meie liikmetele anti üle juubeliaasta meened – ESAÜ rinnamärgid ning  juubelilogoga vihmavarjud.

Aasta jooksul toimus erinevaid üritusi 167 CPE eest (sh koolitusi, seminare ja konverents mahus 151 CPE tundi). Osalejate arvult olid üritused edukad, sh aastakonverentsist võttis osa üle 170 külalise seitsmest erinevast riigist. ESAÜ liikmete hulgast astus üles 21 koolitajat 14 erineval üritusel (koolitus, seminar, konverents). Jätkasime infohommikutega Tallinnas (4) ja Tartus (4) Ürituste sarja „Kolleegile külla“ raames toimusid külastused EKEIsse ja Eesti Panka.

ESAÜ liikmed olid aktiivsed osalema erinevatel üritustel, mida kinnitab ka  statistika: 12 inimest osalesid  kaheksal ja enamal koolitusel/üritusel/seminaril. ESAÜ üritustel osales vähemalt 1 kord aastas 169 liiget 222st (76% liikmetest), sh koolitustel 163 inimest (73% liikmetest). Mitteliikmeid osales erinevatel üritustel  59. Kokku osaleti ESAÜ üritustel 648 korda. Keskmiselt osales meie liige  ühingu üritustel 2,9 korda aastas. Kuna sarnaselt varasema  aastaga oli ka selle aasta üheks märksõnaks liikmete kaasamine, siis korraldati palju erinevaid ühistegevusi. Lisaks  kaasasime liikmeid ESAÜ komisjonide töösse (revisjoni, eetika ning koolitus- ja arendus) ning ürituste korraldamisse (Balti ümarlaud, infohommikud, „Kolleegile külla“ üritused ja aastakonverents).

Lisaks kaasasime vabatahtlikke järgmistesse tegevustesse: audititarkvara töörühm, raamatukogu töö korraldamine, artiklite kirjutamine ESAÜ Infolehte, IIA dokumentide tõlkimine, ESAÜ dokumendiarhiivi digitaliseerimine jne. Kokku osales aasta jooksul vahatahtlikes tegevustes taaskord üle 30 liikme. Juhatus tänas vabatahtlikke ühingu jõuluseminaril ning kinkis neile tänutäheks ESAÜ meened.

Kommunikatsiooniks ühingu liikmete ja partneritega ning ürituste turundamiseks kasutasime e-kirja  listi.  Aasta jooksul andsime välja kolm mahukat infolehte, mis jõudsid liikmeteni e-posti teel ning avaldasime ka ühingu kodulehel. 

Märkimisväärt on ESAÜ panus ka IIA korraldatud ülemaailmsesse CBOK uuringusse 2015 – uuring oli liikmetele eestikeelsena kättesaadav ning selles osales 26% ühingu liikmetest (maailmas 11. koht osalusprotsendilt). 

Olulise verstapostina saab esile tuua ka audititarkavara töörühma saavutused – koostöös Audiitorkoguga alustati E-dok tarkvaras siseauditile mõeldud  mooduli arendustöödega, et luua  funktsionaalne töövahend kõigile siseaudiitoritele. 

ESAÜ  osales ka Kutsekoja algatatud OSKA projektis (ESAÜ esindajana Elsa Leiten) ning Audiitorkogu korraldatud arvestusalaste uurimustööde konkursis (hindamiskomisjonis osales juhatuse liige Mare Timian). ECIIA ja EUROSAI liinis koostöö edendamiseks nimetati ESAÜ  kontaktisikuks juhatuse liige Terje Keerberg.

ESAÜ pakub mitmeid teenuseid nii liikmetele kui ka siseauditist huvitatud isikutele:

  • Kolisime ESAÜ raamatukogu ühingu uude büroosse ning täiendasime seda mitmete uute väljaannetega.
  • Kodulehel ja liikmete listis vahendasime liikmetele erialaseid tööpakkumisi nii liikmete tööandjatelt kui ka laiemalt. 
  • Vahendasime  koostööpartnerite koolitusinfot ning teavet riigisiseste ja välismaiste konverentside kohta.
  • ESAÜ on valmis pakkuma siseauditeerimise kutsetegevuse standardite alaseid kvaliteedihindamisi. 2015. aastal hindamisi  ei toimunud;  korraldati esimene kvaliteedihindamise teemaline ümarlaud.
  • IIA tütarorganisatsioonina ja ECIIA liikmena on ESAÜ oma kohustuste täitmiseks edastanud nende teavet oma suhtluskanalite vahendusel (ühingu koduleht, infoleht, liikmele e-posti list, ühingu Facebooki leht). Info kutseeksamite sooritamise ning pideva enesetäiendamise nõuete täitmise kohta on liikmetele pidevalt kättesaadav ühingu kodulehel.
  • Tõlkisime Eesti keelde IIA tegevusjuhendeid ning muid IIA materjale: „Mõjusa riskijuhtimise ja kontrolli kolm kaitseliini“,  „Kõik ühes tööpäevas: Pilk siseaudiitorite mitmekesistele kohustustele“ ning koostööpartnerina Rahandusministeeriumile tõlkisime  IIA väljaantud „Kvaliteedi-hindamise Käsiraamatu“.

Kokkuvõttes oli edukas ja meeldejääv juubeliaasta. Tänan juhatuse liikmeid ja paljusid vabatahtlikke, kes aitasid kaasa ühingu eesmärkide saavutamisele ning tegevuste elluviimisele!