Viljandi Vallavalitsus - siseaudiitor

viljandi_vallavalitsus.png

VILJANDI VALLAVALITSUS võtab teenistusse SISEAUDIITORI (ilma kutsetunnistuseta ja sisekontrollifunktsiooniga)

Ametikoha eesmärk:
Siseaudiitori eesmärk on nõustada ja kontrollida Viljandi Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujate ning vallavalitsuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust ning tagada ametiasutuse juhtkonnale kindlustunne, et tehtavad otsused ja tegevused on õiged, kooskõlas õigusaktidega ja ressursse säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt rakendatavad.

Peamised ametiülesanded:

 • eelarveaastaks tegevusplaani koostamine;
 • aruande koostamine enne majandusaasta aruande heakskiitmist vallavalitsuses;
 • Viljandi Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujate ning vallavalitsuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse ning asutuste töö tulemuslikkuse nõustamine ning kontrollimine;
 • vallavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste sisese ja omavahelise asjaajamise efektiivsuse hindamine;
 • sisekontrollisüsteemide toimimise analüüsimine ja hindamine vallavalitsuse ametiasutuses ja tema hallatavates asutustes;
 • ettepanekute tegemine sisekontrollisüsteemi parendamiseks eesmärgiga aidata kaasa vallavalitsuse ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste tegevuse täiustamisele ning eesmärkide saavutamisele;
 • audiitortegevuse seaduse1 § 70 lõike 2 alusel kehtestatud kutsetegevuse standarditest juhindumine.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (eelistatult majanduse, rahanduse või õiguse erialal);
 • eelarve koostamise põhimõtete ja valdkondlike õigusaktide tundmine;
 • eelnev töökogemus avalikus sektoris;
 • eesti keel oskus C1 tasemel (kõrgtasemel) ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • koostööoskus, kohusetundlikkus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine.

Kandideerimisel tuleb kasuks kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus. 
 
Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • konkurentsivõimelist palka

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia). 

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 12. augustil 2018.a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Siseaudiitor" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Lisateave: jurist Heli Kannes 435 0153 või konkurss@viljandivald.ee