Maaeluministeerium - siseauditi osakonna nõunik

mem_logo.png

Meie väärtused: hoolivus, koostöö, tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Kuulutame välja avaliku konkursi

SISEAUDITI OSAKONNA NÕUNIKU

  ametikoha täitmiseks

Siseauditi osakonna ülesandeks on:

 • täita siseaudiitori kutsetegevusega seotud ülesandeid ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisala asutustes;
 • analüüsida ja hinnata valitsemise, riskide juhtimise ja sisekontrollisüsteemide toimimist ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisala asutustes;
 • hinnata EL fondidest rahastatavate tegevuste eesmärgipärasust ning tehtud kulutuste õiguspärasust ja korrektsust, sh täita Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi Auditeerimisasutuse ning Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi Sertifitseerimisasutuse ülesandeid;
 • teha ettepanekuid valitsemise, riskide juhtimise ja sisekontrollisüsteemi parandamiseks, et aidata kaasa ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste tegevuse täiustamisele ning eesmärkide saavutamisele.

Nõunikuna on Sinu teenistusülesanneteks:

 • auditite ja muude töövõttude teostamine ministeeriumis ning tema valitsemisala asutustes;
 • hinnangu andmine valitsemise, riskide juhtimise ja sisekontrollisüsteemi toimimisele ning soovituste tegemine olukorra parandamise ja sisekontrollisüsteemi täiustamise kohta;
 • auditite käigus tehtud soovituste rakendamise seire;
 • auditi metoodika ja juhendmaterjalide väljatöötamine ja ajakohastamine ning nõustamine auditi metoodilistes, sh auditi tarkvara kasutamisega seotud küsimustes;
 • kvaliteedi tagamise ja täiustamise programmi tegevuste korraldamine.

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • Sul on kõrgharidus (majanduse, õiguse või avaliku halduse erialal);
 • Sul on töökogemus ametikoha valdkonnas vähemalt 2 aastat;
 • Sa tunned riigikorraldust ja avalikku teenistust reguleerivaid õigusakte;
 • Sa oskad eesti keelt kõrgtasemel (C1 tase) ja inglise keelt kesktasemel (B2 tase);
 • Sul on valitsemise, riskide juhtimise ja kontrolliprotsesside toimimise ning siseauditi valdkonda reguleerivate õigusaktide, siseaudiitori kutsetegevuse standardite ja eetikakoodeksi väga hea tundmine ning oskus rakendada neid teadmisi oma töös;
 • Sul on teadmised korruptsiooni ja pettuste avastamisest;
 • Sul on väga hea eneseväljendusoskus nii suuliselt kui kirjalikult;
 • Sa omad head analüüsi- ja süstematiseerimisoskust;
 • Sa oled algatus- ja otsustusvõimeline;
 • Sa oled valmis nii iseseisvaks kui ka meeskonnatööks.

Kasuks tuleb:

 • auditi tarkvaraga töötamise kogemus;
 • teadmised Euroopa Liidu õigussüsteemist ja selle rakendamisest, sh auditeerimise valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • atesteeritud siseaudiitori või avaliku sektori siseaudiitori kutsetunnistus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
 • võimalust panustada valdkonna arengusse;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning 35-kalendripäeva põhipuhkust;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist;
 • paindlikku tööaega , sh võimalust teha osaliselt kaugtööd Tartus.

CV ja motivatsioonikiri palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee märgusõnaga „siseaudit“ hiljemalt 20. augustil 2019. a. Täpsem teave 6256 159 (Margit Krieger, töö sisu osas) või 6256 168 (Tiina Kahar).

Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Maaeluministeeriumi veebilehel toodud tingimustele www.agri.ee