Maaeluministeerium - siseaudiitor

maaeluministeeriumi_logo.png

Meie väärtused: hoolivus, koostöö, tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

 

Kuulutame välja avaliku konkursi siseauditi osakonna SISEAUDIITORI ametikoha täitmiseks

Siseauditi osakonna ülesandeks on:

 • täita siseaudiitori kutsetegevusega seotud ülesandeid ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisala asutustes;
 • analüüsida ja hinnata valitsemise, riskide juhtimise ja sisekontrollisüsteemide toimimist ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisala asutustes;
 • hinnata EL fondidest rahastatavate tegevuste eesmärgipärasust ning tehtud kulutuste õiguspärasust ja korrektsust, sh täita
  • Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi Auditeerimisasutuse ülesandeid;
  • Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi makseasutuse akrediteerimisega seotud ülesandeid
 • teha ettepanekuid valitsemise, riskide juhtimise ja sisekontrollisüsteemi parandamiseks, et aidata kaasa ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste tegevuse täiustamisele ning eesmärkide saavutamisele.

Siseaudiitorina on Sinu teenistusülesanneteks:

 • auditite ja muude töövõttude teostamine ministeeriumis ning tema valitsemisala asutustes põllumajanduse ja maaelu valdkonnas, sh kohapealsete toimingute läbiviimine toetusesaajate juures ning valimite koostamine.
 • hinnangu andmine valitsemise, riskide juhtimise ja sisekontrollisüsteemi toimimisele ning soovituste tegemine olukorra parandamise ja sisekontrollisüsteemi täiustamise kohta;
 • auditite käigus tehtud soovituste rakendamise seire.

 Oled sobiv kandidaat, kui:

 • Sul on kõrgharidus majanduse, õiguse või avaliku halduse erialal;
 • Sa tunned riigikorraldust ja avalikku teenistust reguleerivaid õigusakte;
 • Sa oskad eesti keelt kõrgtasemel (C1 tase) ja inglise keelt kesktasemel (B2 tase);
 • Sul on väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;
 • Sul on hea analüüsi- ja süstematiseerimisoskus;
 • Sa oled algatus- ja otsustusvõimeline;
 • Sul on valmisolek nii iseseisvaks kui ka meeskonnatööks.

 Kasuks tuleb:

 • auditi ja sisekontrolli valdkonna hea tundmine;
 • IIA (Institute of Internal Auditors) rahvusvaheliste siseauditeerimise standardite ja tegevusjuhiste hea tundmine;
 • siseauditi alane töökogemus;
 • Maaeluministeeriumi tegevust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • teadmised Euroopa Liidu õigussüsteemist ja selle rakendamisest põllumajanduse ja maaelu valkonnas;
 • atesteeritud siseaudiitori või avaliku sektori siseaudiitori kutsetunnistus;
 • B-kategooria juhiluba.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
 • võimalust panustada valdkonna arengusse;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist;
 • paindlikku tööaega, sh võimalust teha osaliselt kaugtööd Tartus.

CV ja motivatsioonikiri palume esitada aadressil konkurss@agri.ee märgusõnaga „audiitor“ hiljemalt 28. aprillil 2019. a. Täpsem teave 6256 159 (Margit Krieger, töö sisu osas) või 6256 168 (Tiina Kahar).

Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Maaeluministeeriumi veebilehel toodud tingimustele www.agri.ee