siseaudit

Siseaudit

Siseaudit annab juhtkonnale kindlustunde. Juhtkond vajab kindlust, et ettevõtte kontrollisüsteemid on asjakohased ja tõhusad. Siseaudiitor hindab kontrollisüsteemide asjakohasust ja tõhusust...

SEB siseaudit on partner ettevõtte juhtidele

Siseaudiitorid pole kamp kurje inimesi eraldi toas, vaid nad on näoga organisatsiooni poole. Organisatsioonil peab olema austus siseauditi vastu, mitte kartus või kuvand vaenlasest. Tunnustus ei tohi...

Siseauditi kutseala

Eestis on valitsussektoris korraldatud siseauditi kutsetegevust alates 2001. aastast. Kohalikes omavalitsusüksustes kehtestati siseaudiitori kutsetegevust korraldav õigusraamistik 2013. aastal...

Eetikakoodeks

Eetikakoodeks edendab siseauditi kutseala eetilist kultuuri. Eetikakoodeks on siseauditi kutseala jaoks vajalik ja sobiv, sest kutseala rajaneb usaldusel, mis tugineb objektiivsel ja kindlustandval...

Atesteerimine

Siseaudiitorite siseriiklikku atesteerimist korraldab Rahandusministeerium. Atesteerimise, sh eksamite info leiad audiitortegevuse registrist . Siseaudiitorite atesteerimise protsessist annab...

Lehed