Siseaudiitori enesetäiendamise nõuded

Alates 2018. aastast kehtib uus CPE nõudeid käsitlev IIA poliitika "Continuing Professional Education Policy: Requirements for Certification and Qualification Programs". Ingliskeelse versiooni saad SIIT. Eestikeelse dokumendi saad SIIT.

1. IIA kutsesertifikaatide haldamine

IIA sertifikaatide CIA, CGAP, CCSA, CRMA, CFSA jm omanikud on kohustatud järgima pideva enesetäiendamise nõudeid (CPE - Continuing Professional Education). Nõue tuleneb siseauditeerimise kutsetegevuse standarditest (IIA standardid).

IIA nõuab sertifitseeritud isikutelt iga-aastaselt tõendamist, et nad on täitnud oma sertifikaadile/sertifikaatidele vastavad CPE nõuded. Iga-aastase aruandluse nõuded sõltuvad isiku staatusest ehk kas isik on praktiseeriv, mittepraktiseeriv või pensionil (isikud staatusega "pensionil" on vabastatud kõikidest aruandluse kohustustest).

2. Nõuete täitmiseks vajalikud tegevused

Nii praktiseerivad kui mittepraktiseerivad sertifitseeritud siseaudiitorid peavad IIA sertifikaadi või kvalifikatsiooni aktiivse staatuse säilitamiseks:

 • Läbima ja kinnitama nõutud aastase CPE tundide arvu. Nõutav tundide arv oleneb isiku sertifikaadist/kvalifikatsioonist ja sellest, kas isik on praktiseeriv või mittepraktiseeriv
 • Läbima ja kinnitama kalendriaastas vähemalt 2 CPE tundi eetika valdkonnas
 • Kinnitama vastavust IIA Standarditele
 • Järgima IIA eetikoodeksit ja kinnitama vastavust eetikakoodeksile

3. CPE tundide maht

Kalendriaastas nõutav CPE tundide arv oleneb isiku sertifikaadist/kvalifikatsioonist ja sellest, kas sertifikaadiomanik on praktiseeriv või mittepraktiseeriv. Need, kellel on mitu sertifikaati/kvalifikatsiooni, võivad CCSA, CGAP, CFSA, CRMA ja QIAL sertifikaadi jaoks teenitud CPE tunde arvestada ka CIA sertifikaadi jaoks nõutavate CPE tundide hulka.

Nõutud CPE tundide arv:

- praktiseeriv sertifitseeritud isik: CIA sertifikaadiga 40 CPE ning CCSA, CGAP, CFSA, CRMA ja QIAL sertifikaadiga 20 CPE

- mittepraktiseeriv sertifitseeritud isik: CIA sertifikaadiga 20 CPE ning CCSA, CGAP, CFSA, CRMA ja QIAL sertifikaadiga 10 CPE

4. Nõuetekohane pidev enesetäiendamine

Alates 2018. aastast peavad sertifikaadiomanikud ennast täiendama eetika valdkonnas 2 CPE tunni ulatuses. IIA ei sea kindlaid nõudeid, kuidas seda teha, kuid on oluline, et eetika valdkonnas tuleb ennast täiendada iga-aastaselt aruandeperioodi jooksul.

IIA eeldab, et sertifikaadiomanikud järgivad rangelt kutsealaseid standardeid, valides CPE nõuete täitmiseks kvaliteetseid koolitusprogramme. Sertifikaadiomanikul on kohustus tagada, et tema CPE tunnid vastaksid IIA Kutsealase Sertifitseerimise Nõukogu (PCB) kehtestatud juhistele.

Koolitusprogrammi läbimine. Sertifikaadiomanikel on CPE tundide täitmiseks kõige levinumaks viisiks asjakohaste koolituste või koolitusprogrammide läbimine. Koolitustega võivad sertifikaadiomanikud koguda kõik aastas nõutud CPE tunnid. Koolituste kvaliteedi osas on PCB kehtestanud oma kriteeriumid.

Muud asjakohased tegevused tõendamaks pidevat enesetäiendamist: eksami tegemine, publikatsioonide avaldamine või kaastöö publikatsioonidele, publikatsioonide tõlkimine, ettekannete tegemine, vabatahtlik töö eksperdina, väliste kvaliteedihindamiste läbiviimine jms.

IIA pideva enesetäiendamise poliitikas on lisaks välja toodud sellised tegevused nagu kursused ülikoolis või teiste koolitajate juures, blogipostitused-artiklid, sisekoolituste läbiviimine, osalemine auditikomitees või kutsekomisjonis, kuulumine kutseühingu juhatusse või komisjoni, IIA materjalide tõlkimine, teiste arvestusala sertifikaatide eksamite sooritamine, väliste kvaliteedihindamiste läbiviimine jms. 

Kõik muud tegevused, kus suudetakse tõendada asjakohasust ja osavõttu. CPE punkte on võimalik sertifikaadiomanikul deklareerida mistahes tegevuste eest, mis on asjakohased ja neist osavõtt on tegelik (vt märkus poliitika punkti 3.2 juures, eestikeelses versioonis allmärkusena). Siia kuuluvad ka näiteks infohommikud ja ümarlauad jms.

Koolitusprogrammidele ja muudele tegevustele kehtestatud nõuetest ja maksimaalselt lubatud tundide arvust loe täpsemalt CPE poliitika dokumendist!

5. CPE tundide mõõtmine

CPE programmis osalemise ajaks arvestatakse programmi sisulise osa aega selliselt, et üks 50-minutiline koolituse osa on võrdne 1 CPE tunniga. Kui programm on lühem kui 50 minutit, võivad osalejad teenida ja raporteerida CPE punkte 10- või 25-minutilise sammuga. CPE tegevustes, mille üksikute osade kestvus on vähem kui 50 minutit, võib osad summeerida üheks programmiks. Näiteks viie 25-minutilise koolitusprogrammi üksikud osad on summeeritult kokku 125 minutit ning arvestatakse 2,5 CPE tunnina.

6. Aruandlus IIA-le

Sertifitseeritud isikud raporteerivad oma CPE tunnid kinnitades iga-aastaselt CPE aruande, mis on ühtlasi ka allkirjastatud kinnitus, et kõik temale kohalduvad CPE nõuded on täidetud. Iga sertifikaadi kohta tuleb esitada eraldi aruanne. Tõendusmaterjale (nt tunnistused koolituse läbimise kohta) aruande juurde lisama ei pea.

CPE aruanne tuleb esitada IIA-le kord aastas kutsetunnistuse taotlejate haldussüsteemis – Certification Candidate Management System (CCMS). Sertifikaadiomaniku kohustus on tagada, et CPE tundide aruanne on esitatud nõuetekohaselt.

Pane tähele! ESAÜ vahendusel ei saa raporteerida pideva enesetäiendamise nõuete täitmisest.

Aruanne jooksval aastal läbitud CPE tundide kohta tuleb esitada sama aasta 31. detsembriks. IIA annab CPE poliitika nõuete täitjale kinnituse, kui aruanne on nõuetele vastavalt esitatud.

Kes ei esita oma CPE aruannet hiljemalt 31. detsembriks, nende staatus „sertifitseeritud“ muutub automaatselt staatuseks „mitteaktiivne“ (koos tähtaja pikendamisega). Kes on staatuses „mitteaktiivne“ (koos tähtaja pikendamisega) kauem kui 12 kuud, muudetakse automaatselt mitteaktiivseks.

Mitteaktiivne staatus (koos tähtaja pikendamisega) isikud, kellele on omandatud staatus „mitteaktiivne“ (koos tähtaja pikendamisega), ei tohi viidata oma sertifikaadile. Et muuta staatus „mitteaktiivne“ (koos tähtaja pikendamisega) tagasi staatuseks „sertifitseeritud“, peab isik esitama eelmise aasta CPE aruande iga staatusega „mitteaktiivne“ (koos tähtaja pikendamisega) sertifikaadi või kvalifikatsiooni kohta. Kui isik ei kogunud raporteerimise perioodil piisavalt CPE tunde, võib ta kasutada järgmisel kalendriaastal kogutud tunde, et kompenseerida puuduolevad tunnid. Neid CPE tunde, mida on kasutatud staatuse „sertifitseeritud“ ennistamiseks, ei ole lubatud arvesse võtta jooksva aasta aruandlusnõude täitmiseks.

Mitteaktiivne staatus isikud staatusega „mitteaktiivne“ ei tohi viidata oma sertifikaadile. Et muuta staatus „mitteaktiivne“ tagasi staatuseks „sertifitseeritud“, peab isik täitma ühe raporteerimise perioodi CPE nõuded, täitma staatuse ennistamise vormi iga „mitteaktiivne“ staatusega sertifikaadi või kvalifikatsiooni kohta ning maksma staatuse ennistamise tasu (kehtivad tasumäärad on IIA kodulehel: https://global.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx). Staatuse ennistamiseks kasutatud CPE tunde ei ole lubatud kasutada jooksva aasta aruandlusnõuete täitmiseks.

7. CPE raporteerimise tasu

Iga sertifikaadi osas arvestab IIA tasu eraldi.

IIA liikmetele on CIA ja QIAL sertifikaadi puhul tasu 30 USD ning 20 USD teiste sertifikaatide puhul.

Mitteliikmele on tasu 120 USD kõikide nimetatud sertifikaatide puhul ja 170 USD CPEA ja CPSA sertifikaatide puhul.

Pane tähele! Kui sa 31. detsembriks CPE punktide aruannet ei esita, muutub sinu sertifikaat / kvalifikatsioon mitteaktiivseks. IIA liikmed, kes jäävad 12-kuuks või pikemaks perioodiks mitteaktiivseks, peavad tasuma 100 USD sertifikaadi taastamiseks, mitteliikmed 250 USD.

8. CPE tõendusmaterjalide säilitamine

Nagu eelpool öeldud, ei pea esitama tõendusmaterjale koos aastase CPE aruandega. Samas peavad sertifikaadiomanikud säilitama koopiad kõikidest oma tõendusmaterjalidest ning kinnitatud CPE aruannete vormid vähemalt kolm aastat. IIA nõudmisel tuleb tõendusdokumendid esitada IIA-le või IIA määratud isikule. Säilitatud tõendusmaterjalid peavad sisaldama:

 • Programmi nimetus ja/või sisu kirjeldus
 • Osalemise kuupäev(ad)
 • Kursuse või programmi toimumise asukoht
 • Korraldav organisatsioon
 • Kursuse või programmi korraldaja poolt arvestatud CPE tundide maht
 • Kiri, sertifikaat või muu kirjalik tõend kursuse läbimise kohta
 • Dokumendid, mis tõendavad publikatsioone, suulisi ettekandeid ning osalemist komiteedes või mujal

9. CPE aruannete auditid

IIA (või tema poolt määratud isik) viib igal aastal läbi CPE aruannete auditeid. Auditisse valitud isikud peavad esitama tõendusmaterjalid oma kogutud CPE tundide kohta. Isikud, kes ei esita ettenähtud tähtajaks nõutud dokumente, muudetakse automaatselt staatusesse „mitteaktiivne“ (koos tähtaja pikendamisega) ja nad ei või viidata oma sertifikaadile. Kui CPE audit tuvastab, et isikul ei ole piisavalt CPE tunde, antakse isikule võimalus 6 kuu jooksul koguda puuduolevad CPE tunnid ja esitada IIA-le tõendusmaterjalid kogutud tundide kohta.

Ka ESAÜ liikmed on sattunud CPE aruande auditisse. Loe siit ühe ESAÜ liikme artiklit CPE aruande auditis osalemise kogemusest.

10. Sertifikaatide register

IIA avab 2019. aastal sertifikaatide registri, kus kajastub sertifikaadiomaniku ees- ja perekonnanimi, sertifikaadi ID number, sertifikaadi staatus ja asukohariik. Registrisse info lisamine on vabatahtlik ning sertifikaadiomanikud lisatakse registrisse, kui nad raporteerivad oma 2018. aasta CPE tunnid.

Loe uudist sertifikaatide registri kohta SIIT.