Kvaliteedihindamine

ESAÜ üheks eesmärgiks on siseauditi hea tava tutvustamine Eestis. Hea siseauditi teenus on kvaliteetne teenus. ESAÜ aitab kaasa siseauditi üksuste kvaliteedi tagamisele - vastavus IIA standarditele. ESAÜ pakub siseauditi üksustele kvaliteediteenuseid kindlustunde andmiseks, et nende tegevus on tõhus, mõjus ja vastab parimatele praktikatele. ESAÜ pakub selleks koolitusi, nõustamist ja kvaliteedihindamise teenust.

Kvaliteedihindamise kohustus siseauditi üksustele tuleneb IIA standarditest (1312 - VÄLISHINDAMINE)
Välishindamist peab korraldama vähemalt kord viie aasta jooksul, kasutades kompetentset ja sõltumatut organisatsioonivälist hindajat või hindamismeeskonda. Siseauditi juht peab kõrgema juhtorganiga arutama:

  • välishindamise vormi ja sagedust;
  • organisatsioonivälise hindaja või hindamismeeskonna kvalifikatsiooni ja sõltumatust, sealhulgas võimalikku huvide konflikti.

IIA standardid esitavad kvaliteedihindajatele järgmised nõuded

"Kompetentne hindaja või hindamismeeskond peab olema pädev kahes valdkonnas: siseauditeerimine ja välishindamise protsess. Pädevust saab näidata kogemuse ja teoreetiliste teadmiste kombinatsiooni kaudu. Sarnase suuruse ja keerukuse, sama majandusharu või valdkonna ja tehniliste probleemidega organisatsioonides saadud kogemus on väärtuslikum kui vähem asjakohane kogemus. Hindamismeeskonna kõigil liikmetel ei pea olema kõiki kompetentse: meeskond tervikuna peab olema kompetentne. Siseauditi juht kasutab hindaja või hindamismeeskonna kvalifitseerimiseks vajaliku kompetentsuse olemasolu hindamisel ametialast professionaalset hinnangut.

Sõltumatu organisatsiooniväline hindaja või hindamismeeskond tähendab tegeliku või näiva huvide konflikti puudumist ning seda, et hindaja ei ole osa organisatsioonist, mille juurde siseauditi üksus kuulub, ega selle kontrolli all. Siseauditi juht peaks soodustama kõrgema juhtorgani järelevalvet välishindamise üle, et vähendada näivaid või potentsiaalseid huvide konflikte."

Seega peaks kompetentne hindaja olema sõltumatu hinnatavast, omama kogemust siseauditi valdkonnas ning hindamise läbiviimises. Kasuks tuleb valdkondlik kogemus ning erialane sertifikaat.

Kvaliteedi hindamise käsiraamat

IIA on välja andnud kavliteedihindamise läbiviimiseks käsiraamatu koos vajalike töövahenditega. Käsiraamatu eelmine versioon on tõlgitud eesti keelde ja on kättesaadav Audiitoritegevuse portaalis Kvaliteedi hindamise käsiraamat

2017. aastal andis IIA välja uue käsiraamatu, mis on kooskõlas 2017. aasta 1. jaanuaril kehtima hakanud standardite versiooniga ning rakendussuunistega. Käsiraamatu uus versioon on kättesaadav ESAÜ raamatukogust ning on tõlgitud ka eesti keelde.

ESAÜ liikmed, kes on läbinud IIA kvaliteedihindamise koolituse ja omavad tunnistust "Certificate of Accreditation in Internal Quality Assessment / Validation" (QA):

QA sertifikaat:

Andre Kaldamäe

Ramirent Grupp

Anna Di Gregorio

Britt Marie Kutser

Deloitte Audit Eesti AS

Doris Bergmanis

Coop Pank AS

Erki Usin

Deloitte Audit Eesti AS

Hedy Hoomatalu

Helen Anijalg

Auditoorium OÜ

Heli Jalakas

Keskkonnaministeerium

Kadi Peets

Rahandusministeerium

Karin Karpa

Justiitsministeerium

Karin Rätsep

Bigbank AS

Krisi Pungas

Siseministeerium

Maarja Kilter

Keskkonnaministeerium

Maarja Roose

Siseministeerium

Margit Krieger

Maaeluministeerium

Marilin Pikaro

Luminor Group

Marin Korela

Luminor Bank AS

Marju Saag

Merike Rabi

Medivar OÜ

Oliver Gross

Swedbank AS

Piret Lantin

Riigimetsa Majandamise Keskus

Reet Kontkar

Ida-Tallinna Keskhaigla AS

Riin Veidenberg

Grant Thornton Baltic OÜ

Talvi Roosmaa

KPMG Baltics OÜ

Terje Keerberg

Haridus- ja Teadusministeerium

Viljar Alnek

KPMG Baltics OÜ

Virve Rukholm

Kaitsevägi