Ühingu 15. juubeliaasta

01.01.2016 - 01:18

juubel1.png2015. aasta läheb ESAÜ ajalukku 15. juubeli suurejoonelise tähistamise aastana

15 tegevusaastat on  vabatahtlikkuse alusel tegutseva organisatsiooni jaoks märkimisväärne vanus. Ühingu kasvamisse ja arengusse on oma osa andnud väga suur hulk missiooniga inimesi. Olulisemaid sündmusi ühingu kronoloogias meenutati juubeliaasta konverentsi õhtusel vastuvõtul ning sel aastal on valmimas ka ühingu viitteist tegevusaastat kajastav  raamat. Järgnevalt on kokku võetud 2015. aasta olulisemad sündmused, mida juhatus presenteeris juba traditsiooniks kujunenud ühingu jõulu-seminaridel Tallinnas ja Tartus.

Ühingu juhtimises oli möödunud aastal mitmeid olulisi muudatusi. Üldkoosolekul maikuus kinnitati  juhatuse uus koosseis: Elsa Leiten, Krista Nelson, Mare Timian, Roman Laidinen ja Ellen Kass. Oktoobris muutus juhatuse koosseis taas – Ellen Kass taandas ennast juhatuse tegevusest ning juhatusse valiti kaks uut liiget: Piret Lantin ja Terje Keerberg.

Ühingu juhatusel ja tegevjuhil oli aktiivne ühingu eesmärkide täitmise aasta. Aasta jooksul toimus 11 juhatuse koosolekutning 4 otsust tehti e-koosoleku vormis. Jooksvaid küsimusi arutas  juhatus aktiivselt ka e-posti teel. Osalesime Rahandusministeeriumi juures tegutseva  kutsekomisjoni töös ning hoidsime ja arendasime  koostöösuhteid ESAÜ partneritega. Arendasime  koostööd Balti- ja Põhjamaade IIA-dega ning osalesime  Euroopa IIA-de CEO-de töögrupi töös. Ühingu esimees osales  Pekingis IIA Global Council’il (ülemaailmne IIA kohalikke liikmesorganisatsioonide üldkoosolek) ning tegevjuht osales Pariisis toimunud ECIIA General Assembly’l (ECIIA liikmesorganisatsioonide üldkoosolek).

Ühingu põhikiri sai olulise uuenduskuuri, mis kinnitati üldkoosolekul 14.05. Põhilised muudatused: mittetulundusühingute seaduse põhimõtete selgem kajastamine, IIA ja ECIIA viidete täpsustamine, üldkoosoleku ülesannete sõnastuse täpsustamine, liikmelisuse peatamise, liikmetasude määramise ja maksmise ning ühingust väljaastumise korra täpsustamine, auliikmete käsitluse täpsustamine ning mõistete korrigeerimine ja keeleline toimetamine.

Alates juulikuust jagab ühing Tallinnas ühist bürood Audiitorkogu ja Eesti Raamatupidajate Kojaga aadressil Tartu mnt 50. Büroos hoitakse ühingu dokumente ja varasid ning sinna oleme kolinud ka  ka ESAÜ raamatukogu. ESAÜ saab büroos kasutada suurt koosolekuruumi nõupidamiste ja seminaride korraldamiseks.

Ühingu toimimise  ja juhtimise tõhustamiseks jätkasime ühingu töökorralduse ja kordade ajakohastamist  Ajakohastasime auliikmete statuudi, kinnitasime liikmete haldamise korra ning uuendasime raamatupidamise sise-eeskirja. Koostasime koolituste korraldamise ja koolitustel osalemise põhimõtted.

Finantsjuhtimine. 2015. aasta oli ühingule finantsiliselt stabiilne: 70% ütuludest laekus koolituste ja ürituste korraldamisest ning 14% liikmetasudest. Muude tulude allikaks olid projektitegevused ning sponsorlus. Juubeliaasta ürituste tähistamiseks tegime tavapärasest suuremaid kulusid. Ühingu majandusaasta tulemused olid kokkuvõttes ootuspärased.

Liikmeskond. 31.12.2015 seisuga oli ühingul 222 aktiivset liiget, mis on 7 liiget enam võrreldes varasema aastaga. Aasta jooksul liitus ESAÜ-ga 24 uut liiget (7 neist detsembris toimunud liitumiskampaania raames) ja  ühingust astus välja 18 liiget. Ühingu liikmeskonnast on 39% avaliku sektori esindajad, 19% liikmetest töötavad finants- või kindlustusvaldkonnas ning 7% on audiitorbüroodest. Ülejäänud valdkonnad on vähemal määral esindatud.

2015. aasta lõpu seisuga oli 82 ESAÜ liiget (38%) erinevate rahvusvaheliste sertifikaatide omanikud: 31 CIA, 50 CGAP, 6 CRMA, 4 CCSA, 2 ACCA, 2 CFE, 2 CISA, 1 CFSA ja 1 CPIA sertifikaati. Siseriiklikku kutsetunnistust (atesteeritud siseaudiitor või avaliku sektori siseaudiitor) omas ca 1/3 liikmeskonnast.

Liikmetele läbiviidud küsitlusest saime väärtuslikku tagasisidet nende rahulolu kohta ning teavet ootustest ja vajadustest.

Aasta parimad. Jõuluseminaril tunnustasime liikmete ettepanekute alusel aasta silmapaistvamaid:

  • „Aasta tegu“ – siseaudiitorite aasta-konverents 2015 (projektijuht Karin Karpa);
  • „Aasta siseaudiitor“ – Mariliis Männik-Sepp (Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna II auditi talituse juhataja).

juubel2.jpg

Pildil: Karin Karpa ja Mariliis Männik-Sepp

ESAÜ põhitegevus. Ühingu põhitegevuseks oli juubelikonverentsi, koolituste ja muude liikmeid ühendavate ürituste korraldamine liikmete kutseoskuste tagamiseks ja tõstmiseks ning omavahelise suhtlemise soodustamiseks. Aasta jooksul korraldasime 13 koolitust ja seminari, Baltiriikide siseaudiitoreid ühendava ümarlaua ning ESAÜ 15. juubelile pühendatud 2‑päevase rahvusvahelise konverentsi. ESAÜ üldkoosolekul maikuus pakuti ühingu 15nda juubeli puhul liikmetele torti ning tehti ühispilt.

Juubelikonverentsi raames toimus pidulik vastuvõtt, kus peeti kõnesid, toimus viktoriin, meenutati ühingu ajalugu ja tegemisi, nautiti tantsuetendust ning söödi  juubelitorti. Juubeliaasta kulmineerus jõuluseminariga, kus meie liikmetele anti üle juubeliaasta meened – ESAÜ rinnamärgid ning  juubelilogoga vihmavarjud.

juubel4.jpg

Pildil: juubelitort

Aasta jooksul toimus erinevaid üritusi 167 CPE eest (sh koolitusi, seminare ja konverents mahus 151 CPE tundi). Osalejate arvult olid üritused edukad, sh aastakonverentsist võttis osa üle 170 külalise seitsmest erinevast riigist. ESAÜ liikmete hulgast astus üles 21 koolitajat  14 erineval üritusel (koolitus, seminar, konverents). Jätkasime infohommikutega Tallinnas (4) ja Tartus (4) Ürituste sarja „Kolleegile külla“ raames toimusid külastused EKEIsse ja Eesti Panka.

juubel7.jpg

Pildil: ESAÜ juubelikonverentsi õhtune vastuvõtt

ESAÜ liikmed olid aktiivsed osalema erinevatel üritustel, mida kinnitab ka  statistika: 12 inimest osalesid  kaheksal ja enamal koolitusel/üritusel/seminaril. ESAÜ üritustel osales vähemalt 1 kord aastas 169 liiget 222st (76% liikmetest), sh koolitustel 163 inimest (73% liikmetest). Mitteliikmeid osales erinevatel üritustel  59. Kokku osaleti ESAÜ üritustel 648 korda. Keskmiselt osales meie liige  ühingu üritustel 2,9 korda aastas. Kuna sarnaselt varasema  aastaga oli ka selle aasta üheks märksõnaks liikmete kaasamine, siis korraldati palju erinevaid ühistegevusi. Lisaks  kaasasime liikmeid ESAÜ komisjonide töösse (revisjoni, eetika ning koolitus- ja arendus) ning ürituste korraldamisse (Balti ümarlaud, infohommikud, „Kolleegile külla“ üritused ja aastakonverents).

Lisaks kaasasime  vabatahtlikke järgmistesse tegevustesse: audititarkvara töörühm, raamatukogu töö korraldamine, artiklite kirjutamine ESAÜ Infolehte, IIA dokumentide tõlkimine, ESAÜ dokumendiarhiivi digitaliseerimine jne. Kokku osales aasta jooksul  vahatahtlikes tegevustes taaskord üle 30 liikme. Juhatus tänas vabatahtlikke ühingu jõuluseminaril ning kinkis neile tänutäheks ESAÜ meened. Kommunikatsiooniks  ühingu liikmete ja partneritega  ning ürituste turundamiseks kasutasime e-kirja  listi.   ning. Aasta jooksul andsime  välja kolm mahukat infolehte, mis jõudsid liikmeteni e-posti teel ning avaldasime  ka ühingu kodulehel.

Märkimisväärt on ESAÜ panus ka IIA korraldatud ülemaailmsesse CBOK uuringusse 2015 – uuring oli liikmetele eestikeelsena kättesaadav ning selles osales 26% ühingu liikmetest (maailmas 11. koht osalusprotsendilt).

Olulise verstapostina saab esile tuua ka audititarkavara töörühma saavutused – koostöös Audiitorkoguga alustati E-dok tarkvaras siseauditile mõeldud  mooduli arendustöödega, et luua  funktsionaalne töövahend kõigile siseaudiitoritele.

ESAÜ osales ka Kutsekoja algatatud OSKA projektis (ESAÜ esindajana Elsa Leiten) ning Audiitorkogu korraldatud arvestusalaste uurimustööde konkursis (hindamiskomisjonis osales juhatuse liige Mare Timian). ECIIA ja EUROSAI liinis koostöö edendamiseks nimetati ESAÜ  kontaktisikuks juhatuse liige Terje Keerberg.

ESAÜ teenused. ESAÜ pakub teenuseid oma liikmetele ning teistele siseauditeerimise valdkonnast huvitatud isikutele:

  • Kolisime ESAÜ raamatukogu uude büroosse ning täiendasime seda ka mitmete uute väljaannetega.
  • Kodulehel ja liikmete listis vahendasime liikmetele erialaseid tööpakkumisi nii liikmete tööandjatelt kui ka laiemalt. Samuti vahendasime  koostööpartnerite koolitusinfot ning teavet riigisiseste  ja välismaiste konverentside kohta.
  • ESAÜ on valmis pakkuma siseauditeerimise kutsetegevuse standardite alaseid kvaliteedihindamisi (2015. aastal hindamisi  ei toimunud;  toimus kvaliteedihindamise teemaline ümarlaud).
  • IIA tütarorganisatsioonina ja ECIIA liikmena on ESAÜ oma kohustuste täitmiseks edastanud nende teavet oma suhtluskanalite vahendusel (ühingu koduleht, infoleht, liikmele e-posti list, ühingu Facebooki leht). Info kutseeksamite sooritamise ning pideva enesetäiendamise nõuete täitmise kohta on liikmetele pidevalt kättesaadav ühingu kodulehel.
  • Tõlkisime Eesti keelde IIA tegevusjuhendeid ning muid erinevaid IIA materjale: „Mõjusa riskijuhtimise ja kontrolli kolm kaitseliini“,  „Kõik ühes tööpäevas: Pilk siseaudiitorite mitmekesistele kohustustele“ ning koostööpartnerina Rahandusministeeriumile tõlkisime  IIA väljaantud „Kvaliteedi-hindamise Käsiraamatu“.

Kokkuvõttes oli edukas ja meeldejääv juubeliaasta. Tänan juhatuse liikmeid ja paljusid vabatahtlikke, kes aitasid kaasa ühingu eesmärkide saavutamisele ning tegevuste elluviimisele!