Arvestusala uurimustööde konkurss 2015 tulemused

ERR siseauditi juht, ESAÜ juhatuse liige
01.02.2016 - 00:00

Arvestusalaste uurimustööde konkurss 2015 on lõppenud ja võitjad välja kuulutatud. Konkursi eestvedajad on Audiitorkogu, Rahandusministeeriumi, Raamatupidajate Kogu ja Siseaudiitorite Ühing. Konkurss toimus teist korda. Infot konkursist saab Audiitorkogu kodulehelt.

Arvestusalaste uurimustööde konkursi teemade ring oli lai. Konkursi korraldajad pakkusid ka omalt poolt välja valiku teemasid välisauditist, siseauditist ja finantsarvestusest. 

Siseauditi soovituslikud teemad:
•    Siseaudiitori kutsetegevuse standardite roll Eesti õigusruumis.
•    Siseauditeerimise mõju raamatupidamise aastaaruande auditeerimise kvaliteedile.
•    Tulemusauditi regulatsioon Eesti õigusruumis.
•    Tulemusauditi metoodika.
•    Siseaudiitori koondarvamuse metoodika ja kvaliteet.
•    Siseauditi üksuse roll organisatsiooni kontrollikeskkonna kujunemises.
•    Auditikomitee liikmete kompetentsid - nõuded ja tegelikkus.
•    Auditikomitee rolli võimalused kohalikus omavalitsuses.
•    Erinevate kindlustunnet pakkuvate ja kontrollifunktsioonide koostöö ning rollijaotus organisatsioonis.
•    Siseauditi üksuse kvaliteedihindamine väikeses üksuses.

Konkursile esitati 53 tööd, sh 9 lõputööd, 3 uurimustööd, 8 bakalaureuse tööd ja 33 magistritööd. Õppeasutustest osalesid konkursil Tartu Ülikool (17 tööd), Tallinna Tehnikaülikool (26 tööd), Eesti Maaülikool (2 tööd), Sisekaitseakadeemia (2 tööd), Tallinna Majanduskool (5 tööd) ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (1 töö).

Loetelu annab ühtlasi ka hea ülevaate õppeasutustest, kus õpetatakse arvestusalaga haakuvaid õppeaineid ning peegeldab mõneti ka õppeasutuse aktiivsust konkursil.

Auditi teemal esitati konkursile 3 tööd: 1) Auditi ajalugu ja areng, 2) Auditikomiteed Eesti avaliku huvi üksuste näitel, 3) Siseauditeerimise areng ja selle täiustamise võimalused Eesti kohalikes omavalitsustes.

Konkursitööde hindamine
Konkursile esitatud töid hindas komisjon, kus olid esindatud kõik konkurssi korraldavad organisatsioonid: Rahandusministeerium, Audiitorkogu, Siseaudiitorite Ühing ja Raamatupidajate Kogu. Siseaudiitorite ühingut esindas hindamiskomisjonis juhatuse liige Mare Timian.

Töid hinnata 5 kriteeriumi alusel:

  1. Teema või käsitluse uudsus ja aktuaalsus – päevakohasus, valdkonna tulipunktid
  2. Uurimistulemuste kasu valdkonna arengusse – rahvusvaheline kasutatavus, töö laiem mõju eriala arengule
  3. Järelduste kvaliteet – uus teadmine, järelduste praktiline kasutatavus
  4. Teemakäsitluse sügavus – teema käsitlemise põhjalikkus, kasutatud allikate valik
  5. Keelekasutus – lihtne ja arusaadav tekst, erialase terminoloogia kasutamine

2015. aasta konkursi võidutööd
Konkursi võitjad kuulutati välja 10. detsembril 2015 Eesti Raamatupidajate Kogu teabepäeval. Võitjate vahel jagati auhinnafond 3700 eurot.

Konkursi parimad

  1. Peapreemia: Parim magistritöö - „Kohaliku omavalitsuse maksejõuetuse ohu hindamine (Eesti omavalitsuste näitel)“, Eveli Vaher, juhendaja Margus Tinits
  2. Peapreemia: Parim bakalaureusetöö - „Äristrateegia mõju ettevõtte finantstulemusele (AS Estonian Air näitel)“, Regina Albogatšijeva, juhendaja Jaan Alver
  3. Eriauhind: Parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö - „Majandusarvestuse protsessi mõjutavad tegurid tsentraliseeritud raamatupidamise tingimustes Tartu Vangla näitel“, Anna Kudimova
  4. Eriauhind: Uudne ja huvitav arvestusalane teemakäsitlus - „Tugiteenuste ühendamise projekti kulg riigiasutustes“, Jaana Saluste 
  5. Eriauhind: Parim audiitortegevusalane uurimustöö - „Auditikomiteed Eesti avaliku huvi üksuste näitel”, Tiiu Lauri

Hindamiskomisjoni liikmena olen väga rahul, et just need tööd pälvisid tunnustuse. Kõik auhinnatud tööd olid huvitavad lugeda ja väärivad saadud tunnustust – need tööd jäid silma väga hea taseme ja huvitava teemakäsitlusega. 

Isiklikult köitis mind nendes töödes ka väga hea eesti keele kasutus ja ladus kirjutamisstiili. Halvasti kirjutatud töid, kus on 100 ja enam lehekülge, ei jaksaks lihtsalt lugeda.
Veel tahan ära märkida, et eriliselt põnev käsitlus ja vaatenurk oli parimaks pärjatud Eveli Vaheri magistritöös „Kohaliku omavalitsuse maksejõuetuse ohu hindamine (Eesti omavalitsuste näitel)“: huvitavad paralleelid ja võrdlusmaterjal Eesti omavalitsuste ja Ameerika linna Detroidi kaasuse vahel.

Siseaudiitorina oli mulle väga huvitav ja kasulik lugemismaterjal Tiiu Lauri parimaks tunnistatud audiitortegevusalane uurimustöö „Auditikomiteed Eesti avaliku huvi üksuste näitel”. Tiiu on ära teinud ülipõhjaliku uurimistöö auditikomiteede teemal, alates seadusandlusest (auditikomitee kohustuslikkuse kriteeriumid) ja lõpetades tegeliku praktikaga ettevõtete tasandil (kas regulatsioone täidetakse ja millises ulatuses).
Õnnitlused kõikidele auhinnasaajatele ka Siseaudiitorite ühingu poolt ning loodame, et järgmistel konkurssidel on osavõtjate arv veelgi suurem ning konkursile tullakse senisest rohkem ka siseauditeerimise valdkonna teemadega.

Uus, 2016. aasta konkurss, on juba välja kuulutatud. Tööde esitamise tähtaeg on 30. juuni 2016. Viie parima töö vahel läheb jagamisele auhinnafond 3700 €.