Eesti Siseaudiitorite Ühing (ESAÜ)

Eesti Siseaudiitorite Ühing (ESAÜ) on vabatahtliku liikmeksoleku alusel siseauditeerimisest huvitatud isikuid ühendav kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik.

ESAÜ loodi 2000. aasta mais ning koondab üle 200 professionaalset siseaudiitori ja siseauditeerimise valdkonnast huvitatud muu eriala spetsialisti. 2015. aastal tähistas ESAÜ on 15. juubelit.

ESAÜ missioon

Kvaliteetset siseauditeerimise teenust osutavate siseaudiitorite ühendamine ühtsesse organisatsiooni, mille kaudu teadvustatakse siseauditeerimist kui tõhusat juhtimise vahendit ning arendatakse liikmete professionaalseid oskusi.

Ühingu eesmärk

1) siseauditeerimisega tegelevate isikute:

  • organisatsiooniline ühendamine;

  • kutsealaste kontaktide arendamine;

  • siseaudiitorite kutseoskuste tõstmine;

2) siseauditeerimise:

  • kui tõhusa juhtimise vahendi teadvustamine
  • hea tava propageerimine Eesti Vabariigis.
ESAÜ tegutseb põhikirja alusel ning lähtub oma igapäevases tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. ESAÜ vabaühendusena järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid, mis on kirjeldatud vabaühenduste eetikakoodeksis.

Vabaühendusena väärtustab ESAÜ ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegiutseb nendest väärtustest lähtudes. ESAÜ koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Ühing annab oma tegevusega panuse turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

ESAÜ-st

ESAÜ (The Institute of Internal Auditors - Estonia) on Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi  (The Institute of Internal Auditors, IIA)  liige. IIA tähistab 2016. aastal oma 75. juubelit.

ESAÜ on ka Euroopa Siseaudiitorite Ühingute Liidu (The European Confederation of Institutes of Internal Auditing, ECIIA) liikmesorganisatsioon.

IIA Standardid

Ühing juhindub erialases tegevuses Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi välja töötatud

- siseaudiitori kutsetegevuse aluspõhimõtetest;

- siseauditeerimise missioonist;

- siseauditeerimise definitsioonist;

- eetikakoodeksist (Code of Ethics) ja

- rahvusvahelistest siseauditeerimise kutsetegevuse standarditest (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing).

Standardid - Siseuditeerimise kutsetegevuse standardid on kehtestatud rahandusministri 13.12.2011.a määrusega nr 57.

NB! Rahvusvahelistes Kutsetegevuse Raampõhimõtetes on toimunud muudatused. Loe lähemalt:

www.siseaudit.ee/uudised/ippf-muudatused

Siseauditeerimine

http://www.fin.ee/siseaudit

All in a Day's Work - kõik ühes tööpäevas (Pilk siseaudiitorite mitmekesistele kohustustele - eesti keeles)
The Three Lines of Defence Model  (Kolme kaitseliini mudel) - mõjusa riskijuhtimise ja kontrolli kolm kaitseliini - eesti keeles

ESAÜ sotsiaalmeedias

  ESAÜ grupp   

ESAÜ grupp

 

 Rahvusvahelised koostööpartnerid


 Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi koduleht.
 Euroopa Siseaudiitorite Instituudi koduleht.

Blogid

Richard Chambers, CIA, CGAP, CCSA, CRMA (IIA president ja tegevjuht)  isiklikud mõtted ja arusaamad siseauditi kutsealal tema blogis.

Norman Marks, CPA, CRMA valitsemise, riskijuhtimise ja siseauditi alane kodulehekülg